พรุ่งนี้วันดี ควรเอากระเป๋าสตางค์ไปขอพรกับประจันทร์ ::เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ ::: หินทุกชิ้นอาบแสงจันทร์คืนวันเพ็ญเรียบร้อยแล้ว
ยปรƒรร‡ร‘ยตร”ร‹ร”ยน dZi รฃยนยธร”ร ยบยตยพรƒรรคร€ร‰ร‘ยชร‚ยพร˜ยทยธร ยจรฉร’รคยฉรจยซร”ยงร รร•รชร‚ ร ยทยพร ยจรฉร’รกร‹รจยงรขยชยคร…ร’ร€ยคร‡ร’รร‹รร’ร‚ยขรยงร‹ร”ยนรŠร‘ยญร…ร‘ยกร‰ยณรฌยบยนร‹ร”ยน dZiยกร’รƒร ร…ร—รยกร‹ร”ยน dZi ร ยบร—รฉรยงยตรฉยนร‹ร”ยน Agate ยคร—รรรรครƒ?ร‹ร”ยน Cinnabar dot ยคร—รรรรครƒ?ยพร”รŠร™ยจยนรฌร‹ร”ยนร‹รƒร—รร รƒยซร”รจยนยกร‘ยนรกยนรจ?ร‹ร”ยนยกร‘ยบยปร•ร ยกร”ยดร‡ร”ยธร•ยกร’รƒร…รฉร’ยงร‹ร”ยน dZi (ยกรจรยนรฃรŠรจยครƒร‘รฉยงรกรƒยก)ร‡ร”ยธร•ยกร’รƒร ยพร”รจรยพร…ร‘ยงรฃร‹รฉยกร‘ยบร‹ร”ยนยตร‘ร‡รร‚รจร’ยงรŠรƒรฉรร‚ยจร’ยกร…ร™ยกยครฉร’
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พิธีเอาธงลงจากเสา และอาบน้ำพราหมณ์และคนทรง (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันศุกร์ที่ 8 ตลาคม เริ่มพิธีนวราตรี อัญเชอญธงสิงห์ขึ้นเสาหน้าโบสถ์ (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันเสาร์ที่ 9 - 16 ตุลาคม พิธีนวราตรีตลอดทุกวัน พิธีบูชาไฟเริ่ม 17.00 น. พิธีบูชาในโบสถ์เริ่ม 19.30 น. (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม งานแห่ประเพณีประจำปีของวัดพระแม่ศรีอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)

07-10-2010

เรียนทุกท่านทราบ ทางเว็บไซท์เราไม่มีหน้าร้านใดๆทั้งสิ้น เรามีร้านค้าเฉพาะบนเว็บไซท์เท่านั้นค่ะ

12-03-2007
VISA credit card welcome VISA credit card welcome

พระไภษัชยพุทธเจ้า (Bhaisajya guru) - พระพุทธเจ้าหมอ (Medicine Buddha)

พระไภษัชยพุทธเจ้า (Bhaisajya guru) - พระพุทธเจ้าหมอ (Medicine Buddha) ซังเกแมงลา ของชาวธิเบต เอี๊ยะซือฮุก ในของชาวจีน หมายถึง พระพุทธเจ้าแห่งทิศตะวันออก จอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์ พระวรกายสีน้ำเงินประดุจท้องฟ้า พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรหรือหม้อยา พระหัตถ์ขวาวางเหนือเข่า ในลักษณะประทานพรและมีต้นสมอ (เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นตัวยาสำคัญของธิเบต) ในพระหัตถ์
พระไภษัชยคุรุสูตร
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่า "หากสรรพสัตว์ที่ยังมีกรรมหนักอยู่ ได้ยินพระนามของ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า ท่องพระนามนี้ด้วยจิตแน่วแน่ และแนบแน่นอยู่กับพระนามโดย ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยเลย แม้เพียงหนึ่งเดียวแล้วไซร้ ก็เป็นอันว่าสัตว์เหล่านั้นจะไม่มีทางจะจมลง สู่อบายภูมิเป็นแน่แท้ ดูกรอานนท์ การปฏิบัติอันสูงยิ่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อ ยากที่จะเข้าใจ แต่หากเธอสามารถมีจิดตั้งมั่นอยู่กับการปฎิบัตินี้ได้ เธอก็จงรู้เถิดว่านี่เกิดจากพลังอำนาจอันใหญ่ยิ่งของ เหล่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลาย"
เมื่อครั้งพระไภษัชยพุทธเจ้า ยังได้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้น พระองค์ได้ทรงตั้งปณิธานอย่างยิ่งไว้ 12 ข้อเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์โลกปราถนา
ปณิธานข้อที่ 1
"ข้าฯขอตั้งปณิธานว่าในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จะมีรังสีอันสว่างเรืองรองฉายออกมาจากร่างของข้าฯ ยังแสงสว่างอันไม่สิ้นสุดให้บังเกิดแก่ดินแดนจำนวนนับไม่ถ้วน ร่างนี้จะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ และลักษณะอันเป็นมงคล 80 ประการ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าฯจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งมวลเป็นเหมือนดังเช่นข้าฯนี้"
ปณิธานข้อที่ 2
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ร่างของข้าฯทั้งภายนอกและภายใน จะแสงไปกว้างไกลด้วยความผ่องใสและความใสบริสุทธิ์ของแก้วไพฑูรย์ ร่างนี้จะประดับไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐและดำรงอยู่อย่างสงบท่ามกลางแสงที่พัวพันกัน สว่างเรืองรองมากกว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ แสงนี้จะปลุกให้จิตของสัตว์โลกตื่นขึ้นจากความมืด และช่วยให้สัตว์โลกดำเนินไปได้ตามทางการอธิษฐานของตน"
ปณิธานข้อที่ 3
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าฯจะมอบของดีๆ จำนวนมีไม่จบสิ้นให้แก่เหล่าสรรพสัตว์เพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกายของพวกเขา เหล่าสัตว์นี้จะไม่มีวันอยากได้อะไรอีกเลย"
ปณิธานข้อที่ 4
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าฯจะนำพาผู้ที่เดินตามทางของเดียรถีย์นอกศาสนาให้ไปในทางสู่การตรัสรู้ และข้าฯจะนำพาผู้ที่เดินตามทางของสาวกยานและของพระปัจเจกพุทธเจ้า ให้มาสู่เส้นทางของมหายาน"
ปณิธานข้อที่ 5
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าฯจะช่วยเหลือสรรพสัตว์จำนวนเหลือคณานับที่ประพฤติตนอยู่ในธรรม ให้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์ ศีลนั้นได้แก่ศีลรากฐาน 3 ข้อของพระโพธิสัตว์ แม้แต่ผู้ที่ล่วงละเมิดศีลนี้ก็จะได้รับความบริสุทธิ์ของตนเองกลับมาหากได้ยินชื่อของข้าฯ และก็จะไม่ตกลงสู่ทางแห่งอบายต่อไป"
ปณิธานข้อที่ 5
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่มีร่างไม่สมบูรณ์ ประสาทรับรู้ไม่ปกติ รูปร่างน่าเกลียด โง่ ตาบอด ใบ้ หูหนวก พิการ หลังค่อม เป็นขี้เรื้อน เป็นบ้าหรือทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยอื่นใด หากได้ยินชื่อของข้าฯแล้ว จะมีร่างกายสมบูรณ์ กอปรไปด้วยสติปัญญา มีประสาทรับรู้เป็นปกติ สัตว์เหล่านี้จะปลอดจากโรคภัยและความทุกข์ทั้งปวง"
ปณิธานข้อที่ 6
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหล่าสัตว์ที่ป่วยอยู่ด้วยโรคด้วยโรคต่างๆผู้ซึ่งไม่มีใครช่วยเหลือ ไม่มีที้จะหันไปหา ไม่มีหมอ ไม่มียา ไม่มีครอบครัว ไม่มีบ้าน ผู้ซึ่งยากไร้และทนทรมาน หากได้ยินชื่อของข้าฯผ่านหูแล้วไซร้ จะหายจากโรคทั้งหลาย ด้วยกายและใจที่สงบและสันโดษ สัตว์เหล่านี้จะเพลิดเพลินกับบ้าน ครอบครัว และทรัพย์สมบัติมหาศาล และจะบรรลุถึงพระอนุตตรสัมโพธิญาณในท้ายที่สุด"
ปณิธานข้อที่ 7
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หญิงทั้งปวงที่เบื่อหน่ายกับ "โรคเป็นร้อยๆที่เกิดแก่หญิง" และปรารถนาจะหลุดพ้นจากกายอันเป็นหญิงนี้ หากได้ยินชื่อของข้าฯแล้วหญิงเหล่านี้จะบังเกิดใหม่เป็นชายทั้งสิ้น จะกอปรไปด้วยคุณลักษณะอันประเสริฐ และจะบรรลุซึ่งพระอนุตตรัสมโพธิญาณในท้ายที่สุด"
ปณิธานข้อที่ 9
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ข้าฯจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หนีรอดจากบ่วงของมาร และหลุดออกจากพันธนาการของเส้นทางนอกศาสนา หากสัตว์เหล่านี้หลงผิดอยู่ในป่าชัฏของมิจฉาทิฏฐิ ข้าฯจะนำพาสัตว์เหล่านั้นไปสู่สัมมาทิฐิและค่อยๆปลูกฝัง การปฏิบัติของบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย สัตว์เหล่านี้จะบรรลุซึ่งการตร้สรู้อันประเสริฐโดยรวดเร็ว"
ปณิธานข้อที่ 10
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว สรรพสัตว์ที่ถูกจองจำ กุมขัง พิพากษาประหารชีวิต หรือต้องทนทุกข์และถูกดูแคลนอยู่ด้วยโองการของพระราชา รวมทั้งผู้ที่มีกายและใจเป็นทุกข์อยู่ด้วยการกดขี่ข่มเหงนี้ สัตว์เหล่านี้เพียงแต่ได้ยินชื่อของข้าฯ ก็จะหลุดพ้นจากภัยเหล่านี้ เพราะเหตุจากพลานุภาพของบุญบารมีที่ข้าฯได้บำเพ็ญเพียรมา"
ปณิธานข้อที่ 11
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากสัตว์ใดที่ทนทรมานอยู่ด้วยความหิวและกระหาย จนถึงขนาดว่าได้กระทำอกุศลกรรมไปด้วยความจำเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอด หากสัตว์เหล่านี้ได้มีโอกาสได้ยินชื่อของข้าฯ และท่องชื่อของข้าด้วยจิตตั้งมั่นไม่เคลือบแคลงสงสัยกับทั้ง แนบแน่นอยู่กับชื่อนี้ ข้าฯก็จะบันดาลให้สัตว์เหล่านั้นเพลิดเพลินใจกับอาหารกับเครื่องอันเป็นทิพย์ ในท้ายที่สุดข้าฯก็จะทำให้สัตว์นั้นตั้งมั่นอยู่ในดินแดนของความสงบและความสุข"
ปณิธานข้อที่ 12
"ข้าฯขอตั้งปณิธานในอนาคตชาติ เมื่อข้าฯได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หากสัตว์ใดที่ยากจนข้นแค้น ไม่มีเสื้อคลุมกายเพื่อปกป้องจากยุงและแมลง ทนกับความร้อนความหนาว และทนทุกข์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืน หากสัตว์นี้ได้ยินชื่อของข้าฯ และท่องชื่อของข้าด้วยจิตตั้งมั่นไม่เคลือบแคลงสงสัยกับทั้งแนบแน่นอยู่กับชื่อนี้ ความปรารถนาทั้งปวงของสัตว์นี้จะเป็นไปเช่นนั้น สัตว์เหล่านี้จะได้รับเสื้อผ้านานาชนิดอันเป็นเลิศ มีเครื่องประดับล้ำค่า มาลัยดอกไม้และแป้งประทินอันมีกลิ่มหอมตระหลบ สนุกสนานสำราฐไปกับเสียงดนตรีอันไพเราะกับความบันเทิงอันเกษม มากจนเท่าที่จะพอใจ"
พระคาถา
พระคาถาแบบยาว
ออกเสียงตามแบบสันสกฤตโอม นะโม ภะคะวะเต ไภษัชยะ คุรุ ไวฑูรยะ ปราภา ราชายะ ตะถาคะตายะ อะระหะเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัถยะถา ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชยะ สัมมุทคะเต สะวาหา
ออกเสียงตามแบบธิเบตโอม นะโม บากะวะเต เบคาจะ กูรู ไวตูยะ โพรบา ราชายะ ตะถาคะตายะ อะราหะเต สัมยักสัมพุทธายะ เตหะถา โอม เบคาจะ เบคาจะ มะหา เบคาจะ เบคาจะ ราจะ สะมุคะเต ยา โสหะ
พระคาถาแบบสั้น
ออกเสียงตามแบบสันสกฤตตายะถา โอม ไภษัชยะ ไภษัชยะ มะหา ไภษัชยะ ไภษัชยะ ราชา สัมมุทคะเต โสหะ
ออกเสียงตามแบบธิเบตตายะถา โอม เบคาจะ เบคาจะ มะหา เบคาจะ เบคาจะ ราชา สะมุคะเต โสหะ
Credit
www.mahayana.in.th (คุณ ฤทธิชัย เอกสินิทธิ์กุล)
มูลนิธิพันดารา (อาจารย์ กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์)